Midagonilla sosiaalinen vastuu on liiketoimintamallin ytimessä

28.04.2023

Midagon on vaativien liiketoiminnan muutoshankkeiden johtamiseen erikoistunut, riippumaton asiantuntija. Yhtiö on noussut monien Suomen suurimpien yritysten avainkumppaniksi johtamalla satoja liiketoiminnan muutoshankkeita, yritysjärjestelyjä, ICT-transformaatioita ja digitaalisten liiketoimintapalveluiden kehitysprojekteja perustamisvuodestaan 2006 lähtien. Midagonilla työskentelee 190 ammattilaista ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 30 miljoonaa euroa. Interasta tuli Midagonin omistajakumppani vuonna 2021. Vuonna 2022 yhtiö laajensi toimintaansa Ruotsiin.

Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö on ollut Midagonin liiketoiminnan ytimessä perustamisesta lähtien. Tämä on perinteisessä liikkeenjohdon konsultoinnissa poikkeava lähtökohta. Kasvaessaan Midagon on entisestään vahvistanut ajatteluaan sosiaalisesta vastuusta ja pitänyt ihmiset liiketoiminnan keskiössä.

Midagonin HR- ja kulttuurijohtaja Vesa Sahlman ja Intera Partnersin osakas ja Midagonin hallituksen jäsen Christoffer Zilliacus kertovat yhtiön vastuullisuustyöstä.

Mikä on ollut lähtökohtana Midagonin ESG-työssä?
Vesa: Liikkeenjohdon konsultoinnin alalla juuret ovat suurissa amerikkalaisissa konsulttitaloissa, joiden työkulttuurissa työtunteja ei perinteisesti ole laskettu eikä aidosti panostettu työhyvinvointiin. Midagon on toiminut perustamisestaan lähtien täysin erilaisella lähestymistavalla: teemme vaativaa liikkeenjohdon konsultointia aina asiakkaan tarpeista lähtien, kuitenkaan tinkimättä asiantuntijoidemme työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Tässä yhtälössä työntekijän elämänlaatu ja yksilön hyvinvointi pyritään varmistamaan aina ja joka tilanteessa. Myös palvelevan johtamisen mallimme tukee tätä ajattelua: luotamme kokeneiden ammattilaistemme kykyyn tehdä itsenäistä työtä ja tuemme heitä tällä polulla. Lähestymistapamme on mahdollistanut meille parhaiden, kokeneiden osaajien rekrytoinnin ja näkyy suoraan myös asiakkaillemme tekemämme työn laadussa.

Millaisilla keinoilla seuraatte henkilöstönne hyvinvointia ja tyytyväisyyttä?
Vesa: Vuosittaisen henkilöstökyselyn lisäksi haastattelemme kasvokkain jokaisen midagonilaisen kerran vuodessa, jotta saamme käsityksen siitä, missä asioissa voimme parantaa, ja mitkä asiat toisaalta toimivat. Haastattelut toimivat hyvin; niitä arvostetaan ja henkilöstömme kokee tulleensa kuulluksi. Haastattelut kootaan ja tulokset käydään yhdessä avoimesti läpi, tehdään johtopäätökset ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet toiminnan kehittämiselle. Lisäksi panostamme vahvasti hyvään johtamiseen ja esihenkilötyöhön sekä yhteisen kulttuurin luomiseen.

Millainen on vastuullisuusohjelmanne ja millaisia tavoitteita se sisältää?
Vesa: Siinä missä liiketoimintamme kulmakivenä on alun alkaen ollut sosiaalinen vastuu, olemme hiljattain panostaneet myös kattavan ja kokonaisvaltaisen vastuullisuusohjelman rakentamiseen. Työskentelyn tuloksena syntynyt ohjelma on kytketty YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja GRI-mittaristoon. Ympäristön osalta tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2025. Sosiaaliseen vastuuseen liittyen olemme asettaneet useita konkreettisia tavoitteita, liittyen esimerkiksi työn ja vapaa-ajan tasapainoon, työtyytyväisyyteen, oppimiseen ja tasa-arvoon.

Millaista yhteistyötä Intera ja Midagon ovat tehneet vastuullisuuden osalta?
Vesa: Interan tullessa omistajaksi toimintamme läpinäkyvyys kasvoi ja johtamisemme peruselementit ammattimaistuivat entisestään.  Interan ansiosta olemme myös ryhtyneet systemaattisemmin suunnittelemaan ja raportoimaan ESG-työn edistymisestä kvartaaleittain. Yhteistyömme kulmakivi Interan kanssa on hyvä keskustelu ja vuoropuhelu vastuullisuusaiheissa. Intera järjestää vuosittain kohdeyhtiöilleen myös mm. ESG-, HR- ja CFO-päivät, joissa on mahdollisuus käydä vuoropuhelua ja jakaa ajankohtaisia aiheita ja käytäntöjä laajemmin eri kohdeyhtiöiden kesken.
Christoffer: Käymme aktiivista ja avointa vuoropuhelua yritysvastuuasioista yritysten johdon, sijoittajien sekä muiden sidosryhmiemme kanssa. Mahdolliset ESG-poikkeamat selvitetään välittömästi. Tavoitteenamme on kehittää Interan vastuullisuuskonseptia edelleen niin, että sitä voidaan soveltaa laajasti kaikkiin kohdeyhtiöihimme. Työmme alkaa jo ennen sijoituksen tekemistä, sillä kohdeyhtiön ESG-riskien ja -mahdollisuuksien arviointi on olennainen osa transaktioprosessia.

Miten Intera seuraa kohdeyhtiöiden vastuullisuustavoitteiden toteutumista?
Christoffer: Seuraamme Interalla ESG-toimintaperiaatteiden ja -ohjeiden toteutumista kaikissa kohdeyrityksissämme, ja toimintaa kehitetään asteittain koko Interan omistusjakson ajan. Teemme yhdessä töitä sen eteen, että Interan omistusjakson aikana vastuullisuustyöstä tulee kiinteä osa yritysten päivittäistä toimintaa ja strategista suunnittelua. Meidän roolimme kohdeyritysten vastuullisuustyössä on ennen kaikkea varmistaa yritystemme vastuullisuustyön toteutuminen käytännössä, jakaa hyväksi todettuja toimintamalleja yli toimialarajojen sekä seurata vastuullisuustyön kehitystä.

Millaisia tuloksia vastuullisuustyössä on saatu?
Vesa: Sosiaaliseen vastuuseen liittyen olemme saaneet hienoja tuloksia esimerkiksi suositteluindeksin osalta: viime mittauksessa asiakkaiden NPS (Net Promoter Score)-tulos oli 78 ja henkilöstön eNPS 88, molemmat huipputuloksia ja selvästi yli alan keskiarvon. Henkilöstön vaihtuvuuden keskiarvo oli vuosina 2019–2022 vain 5,5 %, kun samalla ajalla olemme rekrytoineet keskimäärin 30 henkilöä vuodessa. Olemme ylpeitä, että tämäkin luku on alan keskiarvoon nähden huomattavasti parempi.

Millaisia kehityskohteita Midagonilla on vastuullisuustyössä?
Vesa: Tavoitteenamme on kehittää ESG-raportointia edelleen ja viestiä ESG-asioista entistä systemaattisemmin. Hiljattain rakennettu vastuullisuusohjelma jalostuu eteenpäin, kun saamme dataa ja pääsemme mittaamaan kehitystämme ja arvioimaan asettamiamme KPI:tä. Laajensimme toimintaamme Ruotsiin hiljattain ja myös Ruotsin-toiminnot tullaan integroimaan kiinteästi mukaan vastuullisuusraportointiin. Myös asiakastyössä aiomme panostaa ESG-näkökulmaan vastuullisuuden kädenjälkimallilla, jonka tarkempaa mittaamista kehitämme edelleen. On tärkeää nähdä, miten voimme työllämme edistää entistä paremmin myös asiakkaidemme vastuullisuutta. Lisäksi korkean henkilöstötyytyväisyyden ylläpito vaatii jatkuvaa työtä ja panostusta.

Miten Interalla nähdään sosiaalisen vastuun merkitys kohdeyhtiöissä
Christoffer: Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on edellytys hyvälle liiketoiminnalle ja yrityksen kasvulle ja kehitykselle – ja tätä kautta myös merkittävä tekijä yhteiskunnallisesti. Kohdeyhtiöissämme työskentelee yhteensä noin 13 000 työntekijää. Tämän ansiosta meillä on aito mahdollisuus saavuttaa merkittäviä ja pitkäaikaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Midagon on oiva esimerkki siitä, miten kestäville arvoille rakennettu liiketoimintamalli ja henkilöstön hyvinvoinnista ja motivaatiosta huolta pitäminen rakentavat kasvua myös liiketoiminnassa.